วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธนาคารนครหลวงไทย เหมือน The Alamo เลยครับ


Taken at พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน | Amarin Winitchai Hall

ไม่มีความคิดเห็น: